BCP LOGO 2019

For painting of your Road bike or repair of carbon you can cal us 0174-384355

 

FaceBook

 

NL UK 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van elke aard dan ook tussen BCP specialpaintwork en haar opdrachtgevers. De opdrachtgever accepteert deze voorwaarden indien deze een opdracht geeft. De opdrachtgever wordt geacht de voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. BCP specialpaintwork behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. BCP specialpaintwork behoudt zich het recht voor om de vermelde prijzen in de website te wijzigen, en iedereen rekening dient te houden met dat dit vanaf prijzen zijn.

Levertijd

Wij streven naar een levertijd van 4 weken vanaf het moment dat wij het spuitwerk binnen hebben, omdat alles handwerk is zijn alle uitvoeringen uniek.

Betaling

Betalingen contant bij afhalen, of deze van te voren voor het afhalen aan ons te hebben overgemaakt. Bij verzending verzenden wij pas na betaling van de rekening en verzenden wij per UPS verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant.

Verzending

BCP specialpaintwork werkt samen met UPS. De frames en of te spuiten objecten worden teruggezonden in de doos waar zij geleverd zijn. Bij UPS zijn alle pakketen verzekerd en kunt u als u dat wenst melding krijgen van zend gegevens 

Retouren

Aangezien de frames en objecten naar persoonlijk en special in opdracht worden gemaakt, nemen wij geen retouren aan en geven geen geld terug. Wel staat BCP specialpaintwork open voor eventuele klachten en zal er in overleg altijd geprobeerd worden om mogelijke problemen redelijkerwijs op te lossen.

Garantie

Wij geven op complete herlakkers 2 jaar lakgarantie. Wij adviseren u dan ook dringend met problemen contact met ons op te nemen zodat wij kunnen beoordelen waar de klachten vandaan komen mocht de klacht gegrond zijn dan lossen wij dit voor u op. BCP specialpaintwork staat ervoor in de de geleverde arbeid deugdelijk zijn en voldoen aan de wens van de klant. Uitzondering hierop vormen eventuele kleine kleur- en/of design verschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Garantie vervalt indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, en/of er beschadigingen zijn ontstaan door opzet, onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Overmacht

BCP specialpaintwork is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen, transportstagnatie, staking, brand, ziekte, belemmering in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, storingen in netwerken, niet beschikbaar zijn van internetsite, of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van leverancier. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding of tot annulering van de overeenkomst. Ingeval BCP specialpaintwork ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen , is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachttoestand is geƫindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Privacy

BCP specialpaintwork geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de opdrachten en voor eigen gebruik.